เก้าอี้สำนักงาน หนัง PU / PU Chair

                                 PUC-01                                         PUC-02                                     

                        เก้าอี้สำนักงาน PUC-01      เก้าอี้สำนักงาน PUC-02                                                                                                                             

 

                                    PUC-03                                           PUC-04                                                                                         

                         เก้าอี้สำนักงาน PUC-03             เก้าอี้สำนักงาน PUC-04